Popis klubu

HISTORIE ČECHIE SMÍCHOV

Málokterý fotbalový klub v Praze má delší historii než Čechie Smíchov. Už v roce 1900 pár nadšenců založilo Sportovní kroužek Čechie na Smíchově a 25. července 1905 vznikl oddíl oficiálně. Přeopatrní rakousko-uherští úředníci sice nejdříve název nechtěli povolit, ale houževnatí Čechiáni si jej prosadili. Klub si brzy po založení našel hřiště na pozemku „na Skalách“ nad Kinského zahradou u petřínské hvězdárny. Postupně v rámci oddílu vznikly i mužstva házené, košíkové, lukostřelby či ping-pongu, posléze se ale osamostatnila. Řada fotbalistů Čechie bojovala na frontách první světové války. V těžkých časech si kluby pomáhaly - Čechie například v roce 1917 půjčila Spartě 14 párů kopaček i prádlo. V době první republiky se smíchovský klub pohyboval spíše v nižších soutěžích, přesto jeho zápasy navštěvovalo až několik set diváků. Za protektorátu nacisté několik členů oddílu popravili kvůli působení v odboji, jeden zemřel v koncentračním táboře.
Rok 1948 znamenal pohromu nejen pro celou republiku, ale i pro Čechii. Komunisté oddíl začlenili do TJ Sokol Smíchov, takže přišel o své historické jméno i samostatnost. Velká část jeho členů tohle neskousla a odešla pryč. A aby toho nebylo málo, dorazila ještě výpověď ze hřiště na Skalách. V 50. letech klub kvůli nepřízni úřadů málem zanikl. Díky obětavosti hráčů, trenérů i bafuňářů ale nakonec nikdy nepřestal fungovat. I když někdy to stálo hodně sil: „Veškerá snaha trenéra Brümmera byla marná, neboť několik hráčů nemělo zájem o tréninky, což se projevilo ve hře, fysické kondici i ve výsledcích,“ hodnotí se v jedné ročence nepovedená sezona B týmu mužů v roce 1967.
Klub za komunismu střídal obskurní názvy (Sokol Škoda Smíchov, Spartak Smíchov Škoda, Spartak Strojírny Wilhelma Piecka, Naftové motory…) i soutěže. Pohyboval se mezi I. a III. třídou, občas nakoukl i do přeboru. Po patnácti letech putování po cizích hřištích si na začátku 60. let vyhlédl pozemek na Nikolajce, ale přednost dostal zimní stadion. Útočiště však našel na protějším kopci na Skalce. Vlastními silami si zde postavil hřiště a klubový dům (stavba krátce před dokončením vyhořela, takže se muselo začít odznovu). V roce 1963 se tu odehrál první zápas a zelenobílí v tomto koutě Prahy na pomezí Smíchova, Košíř a Břevnova mají svůj domov dodnes. Po roce 1989 se oddíl mohl vrátit ke svému původnímu názvu. A v roce 2003 na Čechii skončila předlouhá doba škvárová, když se začalo konečně hrát na travnatém hřišti.

Významní hráči, kteří prošli Čechií


Antonín Puč - Nejslavnější odchovanec v historii klubu. V Čechii začal jako šestiletý v roce 1913 a zelenobílý dres oblékal sedm let. Se Slavií vyhrál sedmkrát titul a vstřelil 123 ligových branek. Za reprezentaci hrál 59 zápasů a dal v nich 34 gólů - desítky let byl nejlepším reprezentačním střelcem, než jej v roce 2005 překonal Jan Koller. Hrál na mistrovstvích světa 1934 (stříbro) i 1938.

Antonín Perner - Záložník či krajní obránce odešel z Čechie do Sparty v roce 1919. V letech 1920 až 1931 nastoupil osmadvacetkrát za národní tým, účastnil se i olympijských her v Antverpách v roce 1920.

Bohumil Klenovec - Brankář známý pod přezdívkou Bonzo, v letech 1935 až 1936 nastoupil třikrát za reprezentaci. Nejlepší léta prožil ve Spartě, se kterou vyhrál čtyřikrát titul a jednou Středoevropský pohár (tehdejší obdoba Ligy mistrů).

Jaroslav Štumpf - Prošel několika ligovými kluby, se Spartou vyhrál dvakrát titul. Třikrát nastoupil za reprezentaci (v roce 1939). Klub z Letné posléze vedl i jako trenér - například v tandemu s proslulým Václavem Ježkem.

Vladimír Šteigl - Po druhé světové válce odešel do Francie, kde hrál v letech 1946 až 1948 ligu za Stade Rennes (mimochodem francouzská Wikipedia překřtila Čechii na Séchii Smikov).

Tomáš Hrdlička - Působil v mládežnických týmech Čechie v letech 1988 až 1992, poté přestoupil do Slavie. V roce 2002 byl členem reprezentace do 21 let, která získala titul mistrů Evropy. Hrál i v Mladé Boleslavi či Slovanu Bratislava, nyní nastupuje za Roudnici nad Labem v ČFL.

Zdroje: ročenky Čechie Smíchov 1965, 1975 vydané k výročí založení klubu, Wikipedia.org

Stanovy spolku

 

Stanovy Sportovního klubu ČECHIE SMÍCHOV
Čl. I.
Název, sídlo a statut spolku
1) Název a sídlo spolku
Název: Sportovní klub ČECHIE SMÍCHOV, z. s. (dále jen „zapsaný spolek“ nebo „spolek“)
Sídlo: Smrčinská 5/3346 , 150 00, Praha 5
2) Statut spolku
Zapsaný spolek je spolek fungující na základě zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.
Spolek je dobrovolný, nezávislý a sdružuje členy na základě jejich zájmu. Spolek je právnickou
osobou.
Čl. II
Účel a cíle zapsaného spolku
1) Zapsaný spolek organizuje svůj vlastní sportovní proces v souladu se svými zájmy a usiluje o
zpřístupnění různých forem tělesné kultury především mládeži a dalším zájemcům ze všech
vrstev společnosti.
2) Těchto cílů dosahuje především prostřednictvím těchto zapsaným spolkem vytyčených
činností:
a) Vytvářením předpokladů pro úspěšnou organizaci a zabezpečení rozvoje sportu a dalších
forem tělesné kultury ve svém klubu pro tuto činnost získává svoje členy a ostatní občany,
zvláště pak mládež.
b) Péčí o odbornou a mravní výchovu svých členů a příznivců, dbáním o praktické
uplatňování všeobecných zásad demokratické morálky, zvláště pak vzájemné úcty,
respektování důstojnosti a dodržování fair play hry ve sportu a dalších formách činnosti.
c) Péčí o zvyšování sportovní výkonnosti a všestranné zdatnosti svých členů a vytvářením pro
to vhodných podmínek zlepšováním kvality a vybavenosti svého tělovýchovného zařízení
(fotbalové hřiště a klubovna), organizováním pravidelných tréninků a soustředění,
zejména pak přípravou školení a seminářů trenérů a dalších funkcionářů a jejich správným
vedením a uplatňováním všech poznatků vědních oborů využitelných ve sportu.
d) Vedením svých členů k dodržování zdravotnických zásad, zásad úrazové zábrany a ke
správné životosprávě, jakožto nezbytných podmínek pro jejich účast v aktivním sportu.
e) Vytvářením vhodných podmínek pro úspěšnou výchovu a výkonnostní růst zvláště nadané
sportovní mládeže a zajišťováním možnosti jejich účasti ve vyšších soutěžích (hostování,
přestup atp.).
f) Zabezpečováním tvorby a rozvoje vlastních hospodářských a finančních zdrojů a jejich
hospodárného využívání, vedoucí své členy k ochraně a rozmnožování veškerého majetku
zapsaného spolku, který je v jeho vlastnictví nebo užívání.
3) Při plnění svých hlavních úkolů zapsaný spolek zejména spolupracuje s ostatními spolky, se
sportovními svazy na všech jejich stupních, jakož i jejich sdruženími jako například Pražská
tělovýchovná unie.
4) Zapsaný spolek zejména v místě svého působení vyhledává vzájemně prospěšnou spolupráci
s místními úřady, Magistrátem hl. m. Prahy, státními i soukromými podniky, jinými
organizacemi a s jednotlivci.
Čl. III
Členství
1) Řádným členem Zapsaného spolku se mohou stát fyzické osoby starší 5 let a právnické osoby,
které chtějí přispívat k rozvoji sportu.
2) Zájemce o členství ve spolku řádně vyplní přihlášku, ve které vysloví souhlas s cíli a úkoly
zapsaného spolku a ve které se zaváže dodržovat Stanovy a jiná vnitřní pravidla zapsaného
spolku a doručí ji Výboru spolku.
3) O platnosti přijetí člena spolku rozhodne Výbor spolku v nejkratší možné době.
4) Členství vzniká po doručení řádně vyplněné přihlášky a jejím schválení Výborem spolku.
5) Právnické osoby se mohou stát členy zapsaného spolku. S těmito právnickými osobami Výbor
spolku uzavře smlouvu o spolupráci, ve které podrobně vymezí vzájemná práva a povinnosti
jakož i důvody k zániku členství.
6) Fyzická osoba mladší 15-ti let se může stát členem zapsaného spolku pouze s písemným
souhlasem jejího zákonného zástupce.
7) Osoby starší 15-ti let, které se nemohou nebo nechtějí pravidelně aktivně podílet na aktivitách
spolku, tuto informaci uvedou do přihlášky. Tuto skutečnost však mohou kdykoliv písemnou
žádostí odvolat. Tito členové se nezapočítávají za účelem usnášeníschopnosti Valné hromady
dle čl. VII odst. 2 písm. f).
8) Členství fyzických osob zaniká:
a) vystoupením člena písemným oznámením doručeným Výboru spolku,
b) nezaplacením povinných členských příspěvků na následující období v případě, že byl
k zaplacení opětovně vyzván a neučinil tak ani v přiměřeně dlouhé době po opětovném
vyzvání,
c) úmrtím člena,
d) zrušením členství na základě rozhodnutí Výboru spolku pro závažné porušení pravidel,
nebo
e) zánikem zapsaného spolku.
9) Dnem nabytí účinnosti těchto stanov se za člena automaticky považují všichni současní
členové, to jsou všichni kmenoví hráči, trenéři, členové orgánů spolku a další osoby, které jsou
zároveň členy Fotbalové asociace České republiky nebo Pražské tělovýchovné unie. Ostatní
osoby musejí o členství zažádat podle předchozích odstavců.
Čl. IV
Práva členů spolku
Všichni členové spolku mají právo:
1) Účastnit se podle schopností a možností sportovního a společenského života spolku.
2) Účastnit se všech akcí, školení a seminářů, které podle svého zaměření umožňují výchovné
působení, odborný a výkonnostní růst, za finančních podmínek, které podle hospodářské
situace určuje v tom kterém období Výbor spolku.
3) Uplatňovat své vlastní názory, návrhy a kritiku v rámci všech orgánů spolku, vznášet dotazy a
připomínky vůči zvoleným funkcionářům a vyžadovat příslušnou odpověď související s činností
spolku.
4) Účastnit se jednání Výboru spolku, pokud může být, rozhodnutím vzešlým z tohoto jednání,
přímo dotčen. Zejména jedná-li se o jeho činnosti nebo chování.
5) Volit a být volen od 18-ti let do všech orgánů v rámci zapsaného spolku, včetně Výboru spolku.
Čl. V
Povinnosti členů
Všichni členové spolku mají povinnost:
1) Svědomitě plnit úkoly vyplívající ze Stanov, vnitřních nebo přijatých usnesení Výboru spolku.
2) Svým jednáním a chováním přispívat k upevňování ideové a organizační jednoty zapsaného
spolku.
3) Šetřit, chránit, zvelebovat majetek zapsaného spolku, který slouží k zabezpečení sportovní a
jiné činnosti zapsaného spolku a všemožně usilovat o dobré jméno zapsaného spolku.
4) Řádně a včas zaplatit členské příspěvky, případně jiné poplatky související s jeho členstvím a
činností v zapsaném spolku, pokud tak rozhodl Výbor spolku, nebo Valná hromada zapsaného
spolku.
Čl. VI.
Členské příspěvky
1) Placení členských příspěvků je nedílnou povinností člena zapsaného spolku a podstatnou
součástí rozpočtu zapsaného spolku.
2) O výši a datu splatnosti členských příspěvků rozhoduje Výbor spolku v dostatečně dlouhé době
před časem splatnosti členského příspěvku členem zapsaného spolku, minimálně však vždy
ještě před letní či zimní přestávkou pro nadcházející polovinu sezóny.
3) Výbor spolku může po žádosti člena spolku a k přihlédnutím k sociální situaci člena zapsaného
spolku výši členského příspěvku individuálně snížit nebo prominout.
4) V případě prodlení úhrady členského příspěvku vyzve Výbor spolku dlužníka k jeho zaplacení a
vyvěsí jméno dlužníka na nástěnku nebo jiné místo obvykle využívané pro informování členů
zapsaného spolku a to až do doby, než bude členský příspěvek splacen. Pokud nedojde ani poté
po uplynutí přiměřeně dlouhé doby k úhradě dlužného členského příspěvku, může Výbor
spolku přistoupit k vyloučení člena podle čl. III odst. 8 písm. b).
Čl. VII.
Orgány spolku
1) Orgány zapsaného spolku tvoří:
a) Valná hromada.
b) Výbor spolku.
c) Kontrolní komise.
2) Valná hromada:
a) Valná hromada je nejvyšším orgánem spolku.
b) Valná hromada se schází minimálně jednou ročně.
c) Valnou hromadu tvoří všichni členové zapsaného spolku starší 18-ti let.
d) Pokud o svolání Valné hromady požádá předseda Výboru spolku nebo minimálně 1/3 členů
zapsaného spolku starších 18-ti let, tak Výbor spolku svolá Valnou hromadu do třiceti dnů
od takového podnětu. Pokud Výbor spolku Valnou hromadu nesvolá, může ten, kdo
podnět podal, svolat Valnou hromadu sám na náklady spolku.
e) Oznámení o svolání Valné hromady musí být zveřejněno způsobem obvyklým a
s dostatečným předstihem, nejméně však čtrnáct dní před jejím konáním.
f) Valná hromada je usnášeníschopná při účasti poloviny členů zapsaného spolku starších 18
let a rozhoduje nadpoloviční většinou hlasů, pokud stanovy zapsaného spolku nestanoví
jinak. V případě, že půl hodiny po plánovaném zahájení není přítomna nadpoloviční většina
účastníků, je Valná hromada usnášeníschopná v počtu přítomných.
g) Valná hromada rozhoduje o všech závažných rozhodnutích zapsaného spolku, zejména:
i. rozhoduje o změně stanov,
ii. schvaluje cíle a úkoly spolku, výroční zprávu spolku, rozpočet a účetní závěrku spolku,
iii. volí a odvolává členy Výboru spolku,
iv. rozhoduje o zrušení nebo o přeměně spolku,
v. schvaluje a mění sportovní řád spolku,
vi. schvaluje prodej, nákup a darování nemovitostí přesahujících hodnotu 250 tisíc Kč,
vii. schvaluje prodej, nákup a darování movitých věcí přesahujících hodnotu 100 tisíc Kč s
výjimkou investic na základě získaných účelově vázaných darů a dotací.
3) Výbor spolku
a) Výbor spolku je statutárním orgánem spolku.
b) Výbor spolku má minimálně 3 členy, kteří jsou voleni a odvoláváni Valnou hromadou na
dobu 5 let.
c) Výbor spolku má jednoho předsedu, který má v případě rovnosti počtu hlasů rozhodující
hlas.
d) Výbor spolku volí nadpoloviční většinou ze svých řad předsedu a místopředsedu, případně
i více místopředsedů.
e) Předseda nebo jím pověřený člen Výboru spolku podepisuje právní jednání jménem spolku
tak, že k vytištěnému nebo napsanému názvu spolku připojí svůj podpis.
f) Osoba podle písmena e) zastupuje Zapsaný spolek navenek a jedná jeho jménem.
g) Člen Výboru spolku jedná nezávisle na dalších členech Výboru spolku, pokud stanovy
nestanoví jinak.
h) Předseda Výboru spolku vede seznam členů spolku. Seznam je neveřejný a je veden
v souladu s právními předpisy ČR, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně
osobních údajů.
i) Výbor spolku plní běžné provozní povinnosti a úkoly, rozhoduje ve všech záležitostech,
pokud nejsou svěřeny těmito stanovami do výlučné pravomoci Valné hromady či jiných
orgánů a řídí spolek tím, že zejména:
i. organizuje a řídí běžnou činnost spolku,
ii. připravuje plán činností a rozpočtu a plní usnesení Valné hromady,
iii. zajišťuje operativní plnění schváleného plánu činnosti a rozpočtu a přijímá rozhodnutí
ke splnění usnesení Valné hromady,
iv. projednává návrh rozpočtu a během roku provádí podle současné ekonomické situace
spolku krácení nebo rozšíření rozpočtu o další částky, současně určuje priority,
v. zajišťuje řádné vedení členské základny,
vi. rozhoduje o vyloučení člena ve smyslu ustanovení Čl. III odst. 8 písm. b),
vii. zajišťuje zpracování přehledů nezbytných statistických zjišťování, zvláště pak sociálně-
ekonomických informací,
viii. zajišťuje archivaci dokumentů a materiálů spolku,
ix. určuje a schvaluje výši mezd trenérů a zaměstnanců.
4) Kontrolní komise
a) Kontrolní komise dohlíží, jsou-li záležitosti spolku řádně vedeny a vykonává-li spolek
činnost v souladu s právními předpisy, stanovami, případně dalšími vnitřními předpisy
spolku.
b) Kontrolní komise má tři členy. Členství v kontrolní komisi není slučitelné s výkonem funkce
člena Výboru spolku.
c) Funkční období členů kontrolní komise je pětileté.
d) Kontrolní komise volí nadpoloviční většinou ze svého středu předsedu, který jedná jejím
jménem ve vztahu k orgánům spolku.
e) Kontrolu činnosti spolku provádí kontrolní komise na základě svého plánu nebo závažného
podnětu ze strany ostatních orgánů spolku. V rozsahu působnosti kontrolní komise může
její pověřený člen nahlížet do potřebných dokladů a požadovat od ostatních orgánů spolku
vysvětlení k dané záležitosti.
f) Do působnosti kontrolní komise náleží zejména:
i. kontrola hospodaření spolku,
ii. kontrola nakládání s dotacemi či jinými účelovými prostředky poskytnutými ze
státního rozpočtu či z jiných veřejných rozpočtů.
g) Zjistí-li kontrolní komise nedostatky, upozorní na ně bez zbytečného odkladu Výbor spolku
a následně i Valnou hromadu na jejím nejbližším zasedání.
Čl. VIII.
Zásady hospodaření
1) Zapsaný spolek hospodaří s movitým i nemovitým majetkem
2) Zdroji majetku jsou zejména:
a) dary a příspěvky právnických a fyzických osob,
b) členské příspěvky a dary členů Zapsaného spolku,
c) výnosy majetku,
d) dotace a granty,
e) výnosy z vedlejší hospodářské činnosti spolku.
3) Za hospodaření spolku odpovídá Předseda Výboru spolku, který každoročně předkládá Valné
hromadě zprávu o hospodaření včetně účetní závěrky.
4) Hospodaření se uskutečňuje dle ročního rozpočtu předloženého Výborem spolku a
schváleného Valnou hromadou.
5) Spolek hospodaří v souladu s právními předpisy České republiky.
Čl. IX.
Zánik spolku
Spolek zaniká rozpuštěním nebo sloučením s jiným spolkem na základě rozhodnutí Valné hromady.
Čl. X.
Závěrečná ustanovení
1) Spolek vydá na základě schválení Valné hromady Organizační řád Zapsaného spolku.
2) Spolek má právo v souladu se svými cíli a úkoly obracet se na státní správu s žádostmi o granty,
dotace či jinou pomoc.
3) Tyto stanovy byly předloženy Výborem spolku a schváleny Valnou hromadou dne 13. 9. 2020
a nabývají účinnosti dnem 13. 9. 2020.
Za Výbor spolku:

 


 

Stanovy Sportovního klubu ČECHIE SMÍCHOV
Čl. I.
Název, sídlo a statut spolku
1) Název a sídlo spolku
Název: Sportovní klub ČECHIE SMÍCHOV, z. s. (dále jen „zapsaný spolek“ nebo „spolek“)
Sídlo: Smrčinská 5/3346 , 150 00, Praha 5
2) Statut spolku
Zapsaný spolek je spolek fungující na základě zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.
Spolek je dobrovolný, nezávislý a sdružuje členy na základě jejich zájmu. Spolek je právnickou
osobou.
Čl. II
Účel a cíle zapsaného spolku
1) Zapsaný spolek organizuje svůj vlastní sportovní proces v souladu se svými zájmy a usiluje o
zpřístupnění různých forem tělesné kultury především mládeži a dalším zájemcům ze všech
vrstev společnosti.
2) Těchto cílů dosahuje především prostřednictvím těchto zapsaným spolkem vytyčených
činností:
a) Vytvářením předpokladů pro úspěšnou organizaci a zabezpečení rozvoje sportu a dalších
forem tělesné kultury ve svém klubu pro tuto činnost získává svoje členy a ostatní občany,
zvláště pak mládež.
b) Péčí o odbornou a mravní výchovu svých členů a příznivců, dbáním o praktické
uplatňování všeobecných zásad demokratické morálky, zvláště pak vzájemné úcty,
respektování důstojnosti a dodržování fair play hry ve sportu a dalších formách činnosti.
c) Péčí o zvyšování sportovní výkonnosti a všestranné zdatnosti svých členů a vytvářením pro
to vhodných podmínek zlepšováním kvality a vybavenosti svého tělovýchovného zařízení
(fotbalové hřiště a klubovna), organizováním pravidelných tréninků a soustředění,
zejména pak přípravou školení a seminářů trenérů a dalších funkcionářů a jejich správným
vedením a uplatňováním všech poznatků vědních oborů využitelných ve sportu.
d) Vedením svých členů k dodržování zdravotnických zásad, zásad úrazové zábrany a ke
správné životosprávě, jakožto nezbytných podmínek pro jejich účast v aktivním sportu.
e) Vytvářením vhodných podmínek pro úspěšnou výchovu a výkonnostní růst zvláště nadané
sportovní mládeže a zajišťováním možnosti jejich účasti ve vyšších soutěžích (hostování,
přestup atp.).
f) Zabezpečováním tvorby a rozvoje vlastních hospodářských a finančních zdrojů a jejich
hospodárného využívání, vedoucí své členy k ochraně a rozmnožování veškerého majetku
zapsaného spolku, který je v jeho vlastnictví nebo užívání.
3) Při plnění svých hlavních úkolů zapsaný spolek zejména spolupracuje s ostatními spolky, se
sportovními svazy na všech jejich stupních, jakož i jejich sdruženími jako například Pražská
tělovýchovná unie.
4) Zapsaný spolek zejména v místě svého působení vyhledává vzájemně prospěšnou spolupráci
s místními úřady, Magistrátem hl. m. Prahy, státními i soukromými podniky, jinými
organizacemi a s jednotlivci.
Čl. III
Členství
1) Řádným členem Zapsaného spolku se mohou stát fyzické osoby starší 5 let a právnické osoby,
které chtějí přispívat k rozvoji sportu.
2) Zájemce o členství ve spolku řádně vyplní přihlášku, ve které vysloví souhlas s cíli a úkoly
zapsaného spolku a ve které se zaváže dodržovat Stanovy a jiná vnitřní pravidla zapsaného
spolku a doručí ji Výboru spolku.
3) O platnosti přijetí člena spolku rozhodne Výbor spolku v nejkratší možné době.
4) Členství vzniká po doručení řádně vyplněné přihlášky a jejím schválení Výborem spolku.
5) Právnické osoby se mohou stát členy zapsaného spolku. S těmito právnickými osobami Výbor
spolku uzavře smlouvu o spolupráci, ve které podrobně vymezí vzájemná práva a povinnosti
jakož i důvody k zániku členství.
6) Fyzická osoba mladší 15-ti let se může stát členem zapsaného spolku pouze s písemným
souhlasem jejího zákonného zástupce.
7) Osoby starší 15-ti let, které se nemohou nebo nechtějí pravidelně aktivně podílet na aktivitách
spolku, tuto informaci uvedou do přihlášky. Tuto skutečnost však mohou kdykoliv písemnou
žádostí odvolat. Tito členové se nezapočítávají za účelem usnášeníschopnosti Valné hromady
dle čl. VII odst. 2 písm. f).
8) Členství fyzických osob zaniká:
a) vystoupením člena písemným oznámením doručeným Výboru spolku,
b) nezaplacením povinných členských příspěvků na následující období v případě, že byl
k zaplacení opětovně vyzván a neučinil tak ani v přiměřeně dlouhé době po opětovném
vyzvání,
c) úmrtím člena,
d) zrušením členství na základě rozhodnutí Výboru spolku pro závažné porušení pravidel,
nebo
e) zánikem zapsaného spolku.
9) Dnem nabytí účinnosti těchto stanov se za člena automaticky považují všichni současní
členové, to jsou všichni kmenoví hráči, trenéři, členové orgánů spolku a další osoby, které jsou
zároveň členy Fotbalové asociace České republiky nebo Pražské tělovýchovné unie. Ostatní
osoby musejí o členství zažádat podle předchozích odstavců.
Čl. IV
Práva členů spolku
Všichni členové spolku mají právo:
1) Účastnit se podle schopností a možností sportovního a společenského života spolku.
2) Účastnit se všech akcí, školení a seminářů, které podle svého zaměření umožňují výchovné
působení, odborný a výkonnostní růst, za finančních podmínek, které podle hospodářské
situace určuje v tom kterém období Výbor spolku.
3) Uplatňovat své vlastní názory, návrhy a kritiku v rámci všech orgánů spolku, vznášet dotazy a
připomínky vůči zvoleným funkcionářům a vyžadovat příslušnou odpověď související s činností
spolku.
4) Účastnit se jednání Výboru spolku, pokud může být, rozhodnutím vzešlým z tohoto jednání,
přímo dotčen. Zejména jedná-li se o jeho činnosti nebo chování.
5) Volit a být volen od 18-ti let do všech orgánů v rámci zapsaného spolku, včetně Výboru spolku.
Čl. V
Povinnosti členů
Všichni členové spolku mají povinnost:
1) Svědomitě plnit úkoly vyplívající ze Stanov, vnitřních nebo přijatých usnesení Výboru spolku.
2) Svým jednáním a chováním přispívat k upevňování ideové a organizační jednoty zapsaného
spolku.
3) Šetřit, chránit, zvelebovat majetek zapsaného spolku, který slouží k zabezpečení sportovní a
jiné činnosti zapsaného spolku a všemožně usilovat o dobré jméno zapsaného spolku.
4) Řádně a včas zaplatit členské příspěvky, případně jiné poplatky související s jeho členstvím a
činností v zapsaném spolku, pokud tak rozhodl Výbor spolku, nebo Valná hromada zapsaného
spolku.
Čl. VI.
Členské příspěvky
1) Placení členských příspěvků je nedílnou povinností člena zapsaného spolku a podstatnou
součástí rozpočtu zapsaného spolku.
2) O výši a datu splatnosti členských příspěvků rozhoduje Výbor spolku v dostatečně dlouhé době
před časem splatnosti členského příspěvku členem zapsaného spolku, minimálně však vždy
ještě před letní či zimní přestávkou pro nadcházející polovinu sezóny.
3) Výbor spolku může po žádosti člena spolku a k přihlédnutím k sociální situaci člena zapsaného
spolku výši členského příspěvku individuálně snížit nebo prominout.
4) V případě prodlení úhrady členského příspěvku vyzve Výbor spolku dlužníka k jeho zaplacení a
vyvěsí jméno dlužníka na nástěnku nebo jiné místo obvykle využívané pro informování členů
zapsaného spolku a to až do doby, než bude členský příspěvek splacen. Pokud nedojde ani poté
po uplynutí přiměřeně dlouhé doby k úhradě dlužného členského příspěvku, může Výbor
spolku přistoupit k vyloučení člena podle čl. III odst. 8 písm. b).
Čl. VII.
Orgány spolku
1) Orgány zapsaného spolku tvoří:
a) Valná hromada.
b) Výbor spolku.
c) Kontrolní komise.
2) Valná hromada:
a) Valná hromada je nejvyšším orgánem spolku.
b) Valná hromada se schází minimálně jednou ročně.
c) Valnou hromadu tvoří všichni členové zapsaného spolku starší 18-ti let.
d) Pokud o svolání Valné hromady požádá předseda Výboru spolku nebo minimálně 1/3 členů
zapsaného spolku starších 18-ti let, tak Výbor spolku svolá Valnou hromadu do třiceti dnů
od takového podnětu. Pokud Výbor spolku Valnou hromadu nesvolá, může ten, kdo
podnět podal, svolat Valnou hromadu sám na náklady spolku.
e) Oznámení o svolání Valné hromady musí být zveřejněno způsobem obvyklým a
s dostatečným předstihem, nejméně však čtrnáct dní před jejím konáním.
f) Valná hromada je usnášeníschopná při účasti poloviny členů zapsaného spolku starších 18
let a rozhoduje nadpoloviční většinou hlasů, pokud stanovy zapsaného spolku nestanoví
jinak. V případě, že půl hodiny po plánovaném zahájení není přítomna nadpoloviční většina
účastníků, je Valná hromada usnášeníschopná v počtu přítomných.
g) Valná hromada rozhoduje o všech závažných rozhodnutích zapsaného spolku, zejména:
i. rozhoduje o změně stanov,
ii. schvaluje cíle a úkoly spolku, výroční zprávu spolku, rozpočet a účetní závěrku spolku,
iii. volí a odvolává členy Výboru spolku,
iv. rozhoduje o zrušení nebo o přeměně spolku,
v. schvaluje a mění sportovní řád spolku,
vi. schvaluje prodej, nákup a darování nemovitostí přesahujících hodnotu 250 tisíc Kč,
vii. schvaluje prodej, nákup a darování movitých věcí přesahujících hodnotu 100 tisíc Kč s
výjimkou investic na základě získaných účelově vázaných darů a dotací.
3) Výbor spolku
a) Výbor spolku je statutárním orgánem spolku.
b) Výbor spolku má minimálně 3 členy, kteří jsou voleni a odvoláváni Valnou hromadou na
dobu 5 let.
c) Výbor spolku má jednoho předsedu, který má v případě rovnosti počtu hlasů rozhodující
hlas.
d) Výbor spolku volí nadpoloviční většinou ze svých řad předsedu a místopředsedu, případně
i více místopředsedů.
e) Předseda nebo jím pověřený člen Výboru spolku podepisuje právní jednání jménem spolku
tak, že k vytištěnému nebo napsanému názvu spolku připojí svůj podpis.
f) Osoba podle písmena e) zastupuje Zapsaný spolek navenek a jedná jeho jménem.
g) Člen Výboru spolku jedná nezávisle na dalších členech Výboru spolku, pokud stanovy
nestanoví jinak.
h) Předseda Výboru spolku vede seznam členů spolku. Seznam je neveřejný a je veden
v souladu s právními předpisy ČR, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně
osobních údajů.
i) Výbor spolku plní běžné provozní povinnosti a úkoly, rozhoduje ve všech záležitostech,
pokud nejsou svěřeny těmito stanovami do výlučné pravomoci Valné hromady či jiných
orgánů a řídí spolek tím, že zejména:
i. organizuje a řídí běžnou činnost spolku,
ii. připravuje plán činností a rozpočtu a plní usnesení Valné hromady,
iii. zajišťuje operativní plnění schváleného plánu činnosti a rozpočtu a přijímá rozhodnutí
ke splnění usnesení Valné hromady,
iv. projednává návrh rozpočtu a během roku provádí podle současné ekonomické situace
spolku krácení nebo rozšíření rozpočtu o další částky, současně určuje priority,
v. zajišťuje řádné vedení členské základny,
vi. rozhoduje o vyloučení člena ve smyslu ustanovení Čl. III odst. 8 písm. b),
vii. zajišťuje zpracování přehledů nezbytných statistických zjišťování, zvláště pak sociálně-
ekonomických informací,
viii. zajišťuje archivaci dokumentů a materiálů spolku,
ix. určuje a schvaluje výši mezd trenérů a zaměstnanců.
4) Kontrolní komise
a) Kontrolní komise dohlíží, jsou-li záležitosti spolku řádně vedeny a vykonává-li spolek
činnost v souladu s právními předpisy, stanovami, případně dalšími vnitřními předpisy
spolku.
b) Kontrolní komise má tři členy. Členství v kontrolní komisi není slučitelné s výkonem funkce
člena Výboru spolku.
c) Funkční období členů kontrolní komise je pětileté.
d) Kontrolní komise volí nadpoloviční většinou ze svého středu předsedu, který jedná jejím
jménem ve vztahu k orgánům spolku.
e) Kontrolu činnosti spolku provádí kontrolní komise na základě svého plánu nebo závažného
podnětu ze strany ostatních orgánů spolku. V rozsahu působnosti kontrolní komise může
její pověřený člen nahlížet do potřebných dokladů a požadovat od ostatních orgánů spolku
vysvětlení k dané záležitosti.
f) Do působnosti kontrolní komise náleží zejména:
i. kontrola hospodaření spolku,
ii. kontrola nakládání s dotacemi či jinými účelovými prostředky poskytnutými ze
státního rozpočtu či z jiných veřejných rozpočtů.
g) Zjistí-li kontrolní komise nedostatky, upozorní na ně bez zbytečného odkladu Výbor spolku
a následně i Valnou hromadu na jejím nejbližším zasedání.
Čl. VIII.
Zásady hospodaření
1) Zapsaný spolek hospodaří s movitým i nemovitým majetkem
2) Zdroji majetku jsou zejména:
a) dary a příspěvky právnických a fyzických osob,
b) členské příspěvky a dary členů Zapsaného spolku,
c) výnosy majetku,
d) dotace a granty,
e) výnosy z vedlejší hospodářské činnosti spolku.
3) Za hospodaření spolku odpovídá Předseda Výboru spolku, který každoročně předkládá Valné
hromadě zprávu o hospodaření včetně účetní závěrky.
4) Hospodaření se uskutečňuje dle ročního rozpočtu předloženého Výborem spolku a
schváleného Valnou hromadou.
5) Spolek hospodaří v souladu s právními předpisy České republiky.
Čl. IX.
Zánik spolku
Spolek zaniká rozpuštěním nebo sloučením s jiným spolkem na základě rozhodnutí Valné hromady.
Čl. X.
Závěrečná ustanovení
1) Spolek vydá na základě schválení Valné hromady Organizační řád Zapsaného spolku.
2) Spolek má právo v souladu se svými cíli a úkoly obracet se na státní správu s žádostmi o granty,
dotace či jinou pomoc.
3) Tyto stanovy byly předloženy Výborem spolku a schváleny Valnou hromadou dne 13. 9. 2020
a nabývají účinnosti dnem 13. 9. 2020.
Za Výbor spolku: