Čechie opět rozvolňuje pravidla
...

Provozní řád venkovních sportovišť SK Čechie Smíchov

Platný od 25. 5. 2020 až do odvolání

Dosavadní provozní řád, který je vyvěšen na hřišti SK Čechie Smíchov, zůstává v platnosti, ale je v souladu s Usnesením vlády ČR ze dne 18. května 2020 č. 555, o vydání některých mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví, doplněn o následující pravidla:

- Vstup na venkovní sportoviště je povolen jen pod dohledem a za souhlasu správce hřiště, trenérů nebo členů výboru SK Čechie Smíchov

- Sportující plní veškeré příkazy dohlížejících osob

- Účast na sportovních aktivitách je připuštěna v jeden okamžik pro maximálně 300 osob (včetně přihlížejících)

- Přihlížející musí být vzdáleni od sportujících nejméně 2 metry

- Vstup do šaten, sprch a dalšího zázemí v budově SK Čechie Smíchov je podmíněn dodržením následujících opatření:

  • sportující zachovávají, pokud je to možné rozestupy alespoň 2 metry
  • mimo sportující nesmí nikdo jiný vstupovat do vnitřních prostor zařízení
  • sportující provedou povinnou dezinfekci rukou před zahájením a po celkovém ukončení sportovní aktivity
  • sportující a trenéři zajistí co největší rozptýlení osob v šatnách i sprchách
  • sportující omezí čas strávený v šatně na nezbytné minimum.

- Je povoleno používat v akutních případech pouze jedno určené a předem označené WC, které je vybaveno desinfekčními prostředky, které je v každém případě povinen uživatel WC použít a provést desinfekci rukou

- Sportující mohou konzumovat jen vlastní přinesené nápoje (nelze jim zapůjčit klubové láhve) a jsou povinni si veškerý odpad, který vytvoří, odnést s sebou domů

- Trenéři dbají o to, aby nedocházelo mimo sportovní aktivity k nadbytečnému kontaktu a shlukování osob

- Každá tréninková skupina má vyčleněny vlastní tréninkové pomůcky, které nemohou být používány jinou tréninkovou skupinou

- Trenéři jsou povinni po skončení tréninkové jednotky vydesinfikovat všechny použité tréninkové pomůcky. Desinfekční prostředky jim budou přiděleny ze strany SK Čechie Smíchov

- Na sportovišti a v šatnách je sportujícím k dispozici nádoba s dezinfekčním prostředkem na dezinfekci rukou

Zveřejnil : SK Čechie Smíchov, 26. května 2020