Vláda i Čechie opět rozvolňují pravidla tréninků
...

Provozní řád venkovních sportovišť SK Čechie Smíchov

Platný od 11. 5. 2020 až do odvolání

Dosavadní provozní řád, který je vyvěšen na hřišti SK Čechie Smíchov zůstává v platnosti, ale je v souladu s Usnesením vlády ČR ze dne 30. dubna 2020 č. 490, o přijetí krizového opatření, doplněn o následující pravidla:

- Vstup na venkovní sportoviště je povolen jen pod dohledem a za souhlasu správce hřiště, trenérů nebo členů výboru SK Čechie Smíchov.

- Sportující plní veškeré příkazy dohlížejících osob.

- Sportující tvoří skupiny nejvýše o počtu 100 osob.

- Přihlížející musí být vzdáleni od sportujících nejméně 2 metry.

- Mimo venkovní sportoviště (UMT, hlavní plocha a tréninková plocha) jsou všechny osoby v areálu SK Čechie Smíchov povinny si nasadit ochranu úst a nosu (roušku).

- Je zakázán vstup do šaten, sprch a dalšího zázemí v budově SK Čechie Smíchov.

- Je povoleno používat v akutních případech pouze jedno určené a předem označené WC, které je vybaveno desinfekčními prostředky, které je v každém případě povinen uživatel WC použít a provést desinfekci rukou. V případě použití WC je povoleno vstoupit do budovy SK Čechie Smíchov vždy jen jediné osobě.

- Sportující mohou konzumovat jen vlastní přinesené nápoje (nelze jim zapůjčit klubové láhve) a jsou povinni si veškerý odpad, který vytvoří, odnést s sebou domů.

- Trenéři dbají o to, aby nedocházelo mimo sportovní aktivity k nadbytečnému kontaktu a shlukování osob.

- Trenéři jsou povinni vstupovat do skladu míčů a tréninkových pomůcek samostatně, jen v nutných případech a nevpouštět do těchto prostor žádné jiné osoby. Před vstupem do budovy jsou povinni provést desinfekci rukou. Každá tréninková skupina má vyčleněny vlastní tréninkové pomůcky, které nemohou být používány jinou tréninkovou skupinou.

- Trenéři jsou povinni po skončení tréninkové jednotky vydesinfikovat všechny použité tréninkové pomůcky. Desinfekční prostředky jim budou přiděleny ze strany SK Čechie Smíchov.

- Na sportovišti je sportujícím k dispozici nádoba s dezinfekčním prostředkem na dezinfekci rukou.

Zveřejnil : SK Čechie Smíchov, 12. května 2020